THỜI GIAN GIAO HÀNG ĐẶT TRƯỚC

Nhận đơn đặt hàng trước từ 30/8/2022 đến 05/9/2022. Các đơn đặt trước sẽ bắt đầu được giao vào ngày 5/9/2022.